פשיטת רגל וחדלות פירעון

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, נכנס לתוקף בספטמבר 2019.  חוק זה החליף למעשה את חוק פשיטת הרגל. החוק החדש שינה סדרי דין ופרוצדורות אשר באים לטובת היחיד החייב בד בבד עם האינטרס להחזיר לנושים את החוב ככל שניתן. עורך דין הבקיא ברזי החוק והפרוצדורה יסייע בהחלטות הנכונות לקראת שיקום כלכלי ופתיחת דף חדש.

מטרות החוק:

  • להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים.
  • לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

חדל פירעון

הוא מי שאינו מסוגל לשלם את חובותיו במועד או מי ששווי התחייבויותיו גבוה משווי נכסיו. במסגרת החוק וההליך, ניתן לפרוס את החוב למשך שלוש שנים בהתאם ליכולת ההחזר של החייב ובתום התקופה לקבל הפטר על יתרת החוב, כלומר- החייב יהיה פטור מלשלם חלק מהחובות, למעט חובות שלא ניתן לקבל עליהם פטור. בכך מתאפשר הליך של שיקום כלכלי תוך זמן יחסית קצר והחייב יוצא לדרך חדשה.

היחיד מתחייב בהליך זה לעמוד בצו התשלומים למשך התקופה שתקבע (עד 3 שנים) ולהשתתף בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. באופן זה המדינה מכינה את היחיד להמשך החיים עם התנהלות כלכלית נכונה מתוך הבנה שאדם אשר נקלע למצב של חדלות פירעון הינו אדם נורמטיבי אשר התנהלותו הכלכלית היתה לא נכונה.

תנאי להגשת בקשה

הוא שסך כל החובות לא יהיו נמוכים מ- 50,000 ₪, מלבד מקרים בהם ימצא הרשם כי ישנם טעמים מיוחדים המצדיקים פתיחת הליכים בסכום נמוך יותר.

תנאים והגבלות

הרשם, על פי שיקול דעתו יכול בעת מתן הצו לפתיחת ההליכים, להקפיא הליכים קיימים העומדים כנגד היחיד, ולבטל עיקולים והגבלות שונות. אך בד בבד יכול הרשם להטיל הגבלות חדשות על היחיד כולן או חלקן, כגון: הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקה או קבלת דרכון וכן הגדרתו כלקוח מוגבל בבנק. יקבעו דמי המחייה של החייב וכן גובה ההחזר החודשי לנושים. במידה והיחיד משלם מזונות על פי פסק דין, יוקצה גובה המזונות שישולם.